گروه آموزشی آفتاب

مقاله دوگونه شماری

موضوع: دوگونه شماری

نویسندگان: Yufei Zhao

 

 

عنوان کتاب

عنوان کتاب

عنوان کتاب

مقاله دوگونه شماری

  • موضوع: دوگانه شماری
  • نویسندگان: Yufei Zhao
  • مترجمان: احسان آزرم‌سا، نگین موسوی
  • سال انتشار: 2009
  • سطح مطالب: مرحله دوم و سوم المپیاد ریاضی و کامپیوتر

عنوان کتاب

عنوان کتاب

عنوان کتاب

متن سربرگ خود را وارد کنید.